Khutbah Saku Tematik Aswaja an-Nahdhiyah (2020)

 Shalat Jum’at di samping sebagai ibadah yang diwajibkan bagi kaum muslimin untuk dilaksanakan dalam seminggu sekali, ia juga sekaligus merupakan sarana untuk mengingatkan dan meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT. Buku khutbah yang disusun oleh Lembaga Dakwah Pengurus Cabang Nahdhatul Ulama Kota Semarang ini menjadi sangat diperlukan oleh pengurus takmir masjid atau para khatib dan para pemula yang ingin mendapatkan materi khutbah. 
Buku ini diterbitkan dalam rangka ihtiyar NU untukmembumikan ajaran Islam yang damai dan mendamaikan, tentu bukan dalam pengertian bahwa NU tidak memperhatikan soal nahy mungkar. Bagi NU, nahy mungkar pun harus disampaikan dengan cara yang elegan, tidak kasar, dan keras. Karena kelemah-lembutan dalam berdakwah itu telah menjadi bagian dari sejarah dakwah di Indonesia, yang secara nyata agama Islam terus mendapatkan sambutan yang baik dari masyarakat.

QS. Ali Imran/3: 159 menegaskan tentang pentingnya pendekatan itu: “Maka disebabkan rahmat dari Allahlah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertawakal”.[]

Post a Comment